Danove poradenstvo pre začiatočníkov

Vedeli ste o tom, že aj daňové poradenstvo má svoj kódex?

Poradcovia teda pri poskytovaní služieb daňového poradenstva musia, rovnako tak aj množstvo iných profesií, dodržiavať etický pravidlá a normy. Ich súbor je zakotvený v etickom kódexe daňového poradcu, ktorý vychádza z platnej legislatívy SR a je úzko spätý so zákonom č. 78/1992 Zb. o daňovom poradenstve. Hlavnou úlohou kódexu je definovať etické požiadavky a zabezpečiť dodržiavanie profesijného a morálneho štandardu tak, aby mohlo byť danove poradenstvo poskytované na kvalitatívne najvyššej úrovni.  

Daňové poradenstvo, kódex a jeho princípy 

Danove poradenstvo pre zamestnancov
Princípy daňového poradenstva

Len veľmi ťažko by sme mohli niektorí z princípov postaviť do významnejšie roviny ako tie ostatné a pri poskytovaní daňového poradenstva je potrebné prihliadať na všetky z nich v rovnakej miere. Začnime teda nezávislosťou, pod ktorou rozumieme, že poradca náležite zastupuje záujmy svojich klientov. V inej rovine môžeme pod nezávislosťou rozumieť nutnosť riešiť stret záujmov medzi daňovým poradcom, jeho klientom, príslušným správcom dane a rovnako tak s účasťou iných zainteresovaných strán. Ďalším princípom je zodpovednosť, pričom daňové poradenstvo poskytuje poradca výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť. Plne zodpovedný je za vykonanie nielen vlastnej činnosti, ale rovnako tak aj za činnosť svojich zamestnancov. Medzi vzniknuté škody v rámci výkonu činnosti daňového poradcu radíme predovšetkým tie, ktoré sú spôsobené odborným pochybením, nedbalosťou alebo chyby, ktoré vznikli z iného právne vymožiteľného nároku obdobnej povahy. Ak sa vám poskytovanie služieb daňového poradenstvo javí ako rizikový predmet podnikania, tak vedzte, že aj proti vzniknutým škodám počas jeho vykonávania sa dá poistiť. Poradca má dokonca legislatívnu povinnosť uzavrieť komerčné poistenie na dostatočné krytie všetkých vzniknutých škôd. Daňový poradca musí vo vzťahu ku klientovi rovnako tak dodržiavať princíp starostlivosti a svedomitosti. V rámci výkonu svojej profesie sa musí poradca bezpochyby riadiť príslušnými právnymi predpismi, vnútornými predpismi Slovenskej komory daňových poradcov a v neposlednom rade aj pokynmi svojho klienta. Je nevyhnutné, aby poradca pred prijatím akejkoľvek zákazky vedel adekvátne a podrobne preveriť, či je v jeho schopnostiach plniť požadované úlohy a očakávania klienta. Zásadné v tomto princípe je, aby poradca vedel poskytovať daňové poradenstvo na takej úrovni, z ktorého bude mať klient výhodu a prínos získaný z jeho odborných služieb.                       

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.