Likvidácia sro má svoje zásady

Likvidácia sro – viete, čo všetko obnáša?

V živote spoločnosti niekedy nastane situácia, kedy sa spoločníci zhodnú na tom, že by z určitého dôvodu mala zaniknúť. Vtedy dochádza k takzvanej likvidácii sro. Je potrebné si uvedomiť, že likvidácia sro nie je proces, ktorý je možné vybaviť za jedno doobedie na úradoch. Ide o veľmi náročný administratívny proces, pri ktorom sa mnohokrát vyžaduje odborná pomoc. Existujú firmy, ktoré sa na likvidáciu spoločnosti s ručením obmedzeným špecializujú a dokážu vám v tom efektívne pomôcť. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, čo likvidácia spoločnosti zahŕňa a na čo všetko je potrebné sa pripraviť. 

Čo sa skrýva za pojmom likvidácia sro?

Likvidácia sro s externou firmou
Následky likvidácie sro

Aby sme porozumeli tomu, ako proces likvidácie spoločnosti prebieha, je potrebné porozumieť najskôr tomu, o čo v nej ide. Počas likvidácie dochádza k vysporiadaniu majetku a záväzkov sro ešte predtým, ako zanikne. Spoločnosť môže vstúpiť do likvidácie iba vtedy, pokiaľ má dostatok majetku na to, aby vysporiadala svoje záväzky v plnej výške. V opačnom prípade by spoločnosť musela vstúpiť do konkurzu a likvidácia sro by bola nemožná. Spoločnosť zároveň vstupuje do likvidácie dňom, kedy je zrušená. Likvidácia sro však neprebehne hneď. Zákon totiž neupravuje jej dĺžku, a nie je teda časovo obmedzená. Spoločnosť si na začiatku musí určiť svojho likvidátora, ktorý má funkciu štatutárneho orgánu a je zapísaný v obchodnom registri. Likvidátor nemusí byť jeden, môže ich byť pokojne viac. Pokiaľ sa na likvidáciu sro chystáte bez odbornej pomoci, pripravte sa na zdĺhavé administratívne procesy.

Čo všetko je potrebné vykonať v rámci likvidácie sro?

Prvým krokom, ktorý vedie ku zrušeniu sro je rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že spoločnosť s ručením obmedzeným sa ruší. Zároveň sa určí už spomínaný likvidátor, ktorý bude spoločnosť zastupovať. Do 30 dní od rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení sro sa podá návrh na zápis zmien do obchodného registra. V súčasnosti je možné tento návrh podať už elektronicky. Každá spoločnosť s ručením obmedzeným má svojich veriteľov, ktorým likvidáciu sro musíte oznámiť. Ďalej je likvidáciu potrebné oznámiť daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Nasledujú ďalšie kroky, ktoré sú takisto nevyhnutnou súčasnosťou tohto procesu. Hľadáte pomoc s likvidáciou sro? V tom prípade sa obráťte na https://www.easystart.sk/